Privacybeleid

‘Doorleven met verlies’ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

‘Doorleven met Verlies’,
Willy Pama, F. de Hossonstraat 4, 9744 JE  Groningen (Hoogkerk)
Telefoonnummer: 06 – 23557816
website: www.doorlevenmetverlies.nl
KVK: 78075580

Verwerking Persoonsgegevens

‘Doorleven met verlies’ ontvangt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en wanneer je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die ik verwerk:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je e-mailadres en telefoonnummer
 • Je geboortedatum
 • De datum van de ondersteuning
 • Een korte omschrijving van de ondersteuning, zoals bijvoorbeeld:
 • De kosten van de ondersteuning

Vertegenwoordiging minderjarigen

 1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijke machtiging heeft afgegeven terzake diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.
 2. Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken. Neem contact met mij op zodat ik deze informatie kan verwijderen.

Doel verwerking persoonsgegevens

De gegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om een inschatting te kunnen maken of de ondersteuning bij je vraagt past
 • Om de ondersteuning zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren
 • Om contact met je te kunnen opnemen als dat in het kader van de ondersteuning wenselijk is
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de ondersteuning is afgerond of bij een verwijzing naar een andere therapeut. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming

‘Doorleven met Verlies’ gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

‘Doorleven met Verlies’ verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als je behandelend verliesbegeleider heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Cookies, of vergelijkbare technieken

De website van ‘Doorleven met Verlies’ gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik je op een social link, naar Facebook of LinkedIn, dan plaatsen deze ‘third party’ cookies op je apparaat. Lees de privacyverklaring van Facebook, en LinkedIn om te weten wat zij met je gegevens doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘Doorleven met Verlies’. Ook heb je het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jezelf of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens, sturen via het contactformulier op de website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ‘Doorleven met Verlies’ reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op je verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiliging van uw persoonsgegevens

‘Doorleven met Verlies’ neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ‘Doorleven met Verlies’.

Wijzigen

Dit privacy beleid kan gewijzigd worden en is voor het laatst bijgewerkt op 5 januari 2021.